Flip book element

בדיקה

1.00

קטגוריה:
מידע נוסף

גאון הענווה הרב אהרון קריגר

100.00

אחרי שמונה שנות עמל ומחקר, הספר גאון הענווה (900 עמודים) על הרה”ח רבי אלחנן ספקטור זצ”ל מגדולי חסידי ברסלב, פרי עטו של הסופר ר’ אהרן קליגר רואה אור

ההתקרבות בבית החסידים בוורשה* המסע לאומן במסירות נפש בימי הפרעות* החברותא עם הסטייפלר זצ”ל* העלייה לארץ ישראל* השליטה בכל מכמני התורה* הגהת
כתבי ה’חזון איש’* הבריחה מפרסום מכתר הרבנות ומעול האדמו”רות* אצילות המידות והזהירות המופלגת בבין אדם לחברו

תולדות חייו של הגה״ח רבי אברהם אלחנן ספקטור זצ”ל
שזורים בקורות ימיה של חסידות ברסלב באומן ופולין לפני השואה ובראשית דרכה בארץ ישראל

הספר מלא וגדוש בכאלף תמונות, מסמכים ומכתבים מהם שלא ראו אור מעולם, ומעוטר בהסכמותיהם של גדולי אנ”ש.

בספר גם מופיע נספח בן 150 עמודים ובו בירור מקיף ומרתק מתורת רבי אלחנן בעניין גדולת הצדיק והתפארויותיו

מידע נוסף

ספר חכמת אברהם הרב דוגר

90.00

ספר חכמת אברהם

שיעורים מהרב דוגר על ליקוטי מוהר”ן תורות א-נד בעיון עם פירוש נפלא ועמוק עם הסבר מתורת הסוד.

מידע נוסף

שערי דעה הרב שלום מייקוף

65.00

שערי דעה

ביאורים ועיונים במאמרים של הספה”ק ‘לקוטי מוהר”ן’ מפרי עטו של המשפיע הרה”ח ר’ שלום מייקוף שליט”א.

על כל תורה מליקוטי מוהר”ן יש כמה מאמרים, בדרך כלל כל מאמר הוא על סעיף אחד או שניים מתוך התורה, וכל מאמר מחולק לשני מדורים, מדור אחד הערות וקושיות על התורה, לפתוח פתח לדבריו הקדושים ולעורר ומדור שני אשר נקרא בשם “דעה והשכל”, אשר בו יבוא מהלך נפלא בקשרי התורה מיניה וביה, ליישב ולבאר, לעובדא ולמעשה.

בהסכמותיהם של גדולי אנ”ש הר’ יעקב מאיר שכטער שליט”א והר’ משה קרמר שליט”א

מידע נוסף

ספר המידות עם ביאורים מלוקטים ומראה מקומות

60.00

ספר המידות – הנוסח הוגה בדקדוק על פי המהדורות הראשונות של שנת תקע”א, תקפ”א, תרי”ט ותרל”ד, ותוקנו בו שגיאות רבות. עדיפות ניתנה למהדורת  מוהרנ”ת (תקפ”א) שהודפסה בביתו תחת השגחתו ונחשבת למדויקת ביותר.

ביאורים מלוקטים ביאורים שיחות ומכתבים וסיפורים המפוזרים בכל ספרי רבנו הק’, כתבי מוהרנ”ת ושאר ספרי ומכתבי אנ”ש על ספר המידות. רובם מתייחסים לאחד מסעיפי ספר המידות במפורש, ובמקצתם נמצא לימוד או ביאור לסעיף הנידון. בלשון המקור ובציון מקומם

 

הערות וציונים – שינויי נוסחאות משמעותיים שנמצאו במהדורות השונות של ספר המידות, מראי מקומות והערות שנכתבו ע”י אנשי שלומנו במשך הדורות, ביאורים מכל חלקי התורה המסייעות להבנת הסעיף הנלמד.

השלמת המידות – סעיפים השייכים לסעיף הנלמד ונמצאים במקומות נוספים בספר. לדוגמה, בערך אהבה (אות א’) כתוב: ‘כשאין אהבה בין בני אדם עי”ז הם הולכי רכיל, ועל ידי רכילות באים לליצנות, ועל ידי ליצנות הם דוברים שקר’. במדור השלמת המידות הובא סעיף זה גם בערך אמת וגם בערך ליצנות.

מראה מקומות מוהרנ”ת – בספר נוה צדיקים הביא רבי נתן צבי קעניג זצ”ל את כל מ”מ שציין מוהרנ”ת בדפוס תקפ”א. מ”מ אלו לא נדפסו בשלמותם כמעט בשום הוצאה, מכיוון שרבים מהם נכללו במ”מ של הרב מטשעהרין. בהוצאה זו הובאו כל מ”מ מוהרנ”ת במדור מיוחד, ולתועלת המעיינים הובאו הפסוקים ודברי חז”ל במלואם.

 

מראה מקומות הרב מטשהערין – חיברם רבי נחמן גולדשטיין (תקפ”ה – תרנ”ד), מדור זה הוגה בדקדוק רב ותוקנו בו מאות טעויות, הן בלשון הפסוקים ודברי חז”ל והן בציון מקומם. הוספו סימני פיסוק, נוקדו מילים הקשות במקרא, נפתחו ראשי התיבות, ומראה המקומות שבמהדורות הקודמות צויינו במילים עי”ש הובאו כאן במלואם.

 

מראה מקומות מהר”צ – חיברם רבי צדוק הכהן מלובלין (תקפ”ג – תר”ס). בהוצאה זו הודפסו לראשונה כל מ”מ מהר”צ בשלמותם במדור בפני עצמו (קרוב לת”ק מראה מקומות חדשים). גם במדור זה הובאו הפסוקים ודברי חז”ל במלואם.

מפתחות – בסוף הספר הובא לראשונה מפתח מפורט להפליא על כל ספר המידות.

 

מידע נוסף

ברסלב על רגל אחת

45.00

ספר ברסלב על רגל אחת מפרי עיטו של הרב אברהם ציון סייג ובו פנינים מליקוטי הלכות ועוד על כל תורה ותורה בליקוטי מוהר”ן שעל פיהם ניתן להבין את התורה

מידע נוסף

ספר באר לחי רואי

42.00

ספר “באר לחי רואי”
ובו מבואר כל דרכי לימוד העיון בליקוטי מוהר”ן, וכן הח”י כללים לרבי אברהם בן ר’ נחמן ז”ל

והכל מלווה בדוגמאות ברורות וקלות לכל נפש
וכן בסוף הספר מצורף פרק שלם “הלכה למעשה”המבאר את דרכי העיון בשיטה ברורה וקלה

מידע נוסף

Create a Flip Book for any product category. You can also select custom posts.