ספר המידות עם ביאורים מלוקטים ומראה מקומות

60.00

ספר המידות – הנוסח הוגה בדקדוק על פי המהדורות הראשונות של שנת תקע”א, תקפ”א, תרי”ט ותרל”ד, ותוקנו בו שגיאות רבות. עדיפות ניתנה למהדורת  מוהרנ”ת (תקפ”א) שהודפסה בביתו תחת השגחתו ונחשבת למדויקת ביותר.

ביאורים מלוקטים ביאורים שיחות ומכתבים וסיפורים המפוזרים בכל ספרי רבנו הק’, כתבי מוהרנ”ת ושאר ספרי ומכתבי אנ”ש על ספר המידות. רובם מתייחסים לאחד מסעיפי ספר המידות במפורש, ובמקצתם נמצא לימוד או ביאור לסעיף הנידון. בלשון המקור ובציון מקומם

 

הערות וציונים – שינויי נוסחאות משמעותיים שנמצאו במהדורות השונות של ספר המידות, מראי מקומות והערות שנכתבו ע”י אנשי שלומנו במשך הדורות, ביאורים מכל חלקי התורה המסייעות להבנת הסעיף הנלמד.

השלמת המידות – סעיפים השייכים לסעיף הנלמד ונמצאים במקומות נוספים בספר. לדוגמה, בערך אהבה (אות א’) כתוב: ‘כשאין אהבה בין בני אדם עי”ז הם הולכי רכיל, ועל ידי רכילות באים לליצנות, ועל ידי ליצנות הם דוברים שקר’. במדור השלמת המידות הובא סעיף זה גם בערך אמת וגם בערך ליצנות.

מראה מקומות מוהרנ”ת – בספר נוה צדיקים הביא רבי נתן צבי קעניג זצ”ל את כל מ”מ שציין מוהרנ”ת בדפוס תקפ”א. מ”מ אלו לא נדפסו בשלמותם כמעט בשום הוצאה, מכיוון שרבים מהם נכללו במ”מ של הרב מטשעהרין. בהוצאה זו הובאו כל מ”מ מוהרנ”ת במדור מיוחד, ולתועלת המעיינים הובאו הפסוקים ודברי חז”ל במלואם.

 

מראה מקומות הרב מטשהערין – חיברם רבי נחמן גולדשטיין (תקפ”ה – תרנ”ד), מדור זה הוגה בדקדוק רב ותוקנו בו מאות טעויות, הן בלשון הפסוקים ודברי חז”ל והן בציון מקומם. הוספו סימני פיסוק, נוקדו מילים הקשות במקרא, נפתחו ראשי התיבות, ומראה המקומות שבמהדורות הקודמות צויינו במילים עי”ש הובאו כאן במלואם.

 

מראה מקומות מהר”צ – חיברם רבי צדוק הכהן מלובלין (תקפ”ג – תר”ס). בהוצאה זו הודפסו לראשונה כל מ”מ מהר”צ בשלמותם במדור בפני עצמו (קרוב לת”ק מראה מקומות חדשים). גם במדור זה הובאו הפסוקים ודברי חז”ל במלואם.

מפתחות – בסוף הספר הובא לראשונה מפתח מפורט להפליא על כל ספר המידות.